Akademiereglement

Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied


Dit schoolreglement is van toepassing op alle leerlingen van de Akademie, ongeacht het een financierbare, niet-financierbare of vrije leerling betreft, en tevens op de ouders van minderjarige leerlingen.


 
Hoofdstuk 2: Definities 


Bij de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder
Schoolbestuur: de inrichtende macht die verantwoordelijk is voor de Akademie voor Muzische Kunsten Meise, nl. de gemeenteraad. Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor het dagelijks beheer.
Directeur: de directeur van de Akademie of zijn afgevaardigde.
Leerling: de persoon die ingeschreven is aan de Akademie voor Muzische Kunsten Meise.
Ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben.
Studierichting: is een geheel van opties betreffende één van de expressievormen MUZIEK, WOORDKUNST of DANS.
Afdeling: afhankelijk van de gekozen studierichting behoort men tot de Afdeling Muziek, Afdeling Woord, Afdeling Dans of Afdeling Initiatie (4- tot 8-jarigen).
Graad: omvat een geheel van leerjaren, tijdens dewelke een bepaald opleidingsniveau dient bereikt en dat wordt afgesloten met een getuigschrift of een eindattest.
Optie: is een samenhangend geheel van vakken dat tot doel heeft een specifieke opleiding te verschaffen binnen één van hoger genoemde studierichtingen.
Sectie: is het geheel van leerjaren van een studierichting enkel toegankelijk voor jongeren of voor volwassen leerlingen.
Aangetekend: met aangetekende brief of tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs
 


Hoofdstuk 3: Leerlingenadministratie in wettelijk kader 


3.1 Inschrijvingen en inschrijvingsgelden

3.1.1: De leerlingen worden ingeschreven vòòr 1 oktober van het lopende schooljaar. Leerlingen die nog wensen in te schrijven na deze datum, kunnen enkel toegelaten worden tot de lessen als vrije leerling (zie 3.2.5). Leerkrachten kunnen leerlingen pas officieel tot hun lessen toelaten, indien de leerling is ingeschreven.
3.1.2: De leerling betaalt het minimum inschrijvingsgeld vastgelegd volgens de ministeriële bepalingen. Inschrijvingsgelden worden betaald per studierichting. De inschrijving van een leerling is slechts definitief na het betalen van het wettelijk voorziene inschrijvingsgeld. De leerling die voor dezelfde studierichting in meerdere academies is ingeschreven (zoals bepaald in 5.2 + 6.2) betaalt geen inschrijvingsgeld indien hij kan bewijzen dat hij in een andere instelling reeds betaald heeft.
3.1.3: De betaling van het inschrijvingsgeld (voor alle afdelingen) gebeurt uitsluitend via Bancontact.
3.1.4: Een leerling die gebruik kan maken van het verminderd tarief moet dit bij inschrijving staven met een vereist attest. Indien hij/zij niet beschikt over dit attest bij inschrijving, dient het volledige bedrag betaald te worden. Wanneer hij/zij dit attest kan voorleggen vóór 31 oktober van het lopende schooljaar, kan terugbetaling van het teveel betaalde bedrag aangevraagd worden. Na die datum kan geen beroep meer gedaan worden op het recht op vermindering van het inschrijvingsgeld noch op terugbetaling van het teveel betaalde bedrag (zie ook 3.1.7).
3.1.5: Het schoolbestuur heeft het recht een bijkomende bijdrage te vragen (Besluit Gemeenteraad dd 28/05/2009 punt 14) of reducties toe te staan.
3.1.6: Een inschrijving kan ook betaald worden met Cultuurcheques.
3.1.7: Inschrijvingsgelden kunnen ENKEL terugbetaald worden bij uitschrijving en indien het inschrijvingsgeld nog NIET is doorgestort naar het ministerie. Eenmaal het bedrag is doorgestort naar het ministerie kan het onmogelijk gerecupereerd worden. De inrichtende macht beslist autonoom of ze wel of niet terugbetaalt, dit afhankelijk van de motivering van de leerling. Bovendien zal de inrichtende macht 50% van het inschrijvingsgeld behouden ter dekking van de administratieve kosten (Besluit Schepencollege dd 22/12/2008 punt 19-Art.3). Aanvragen tot terugbetaling dienen schriftelijk gericht te worden aan het Schoolbestuur via het secretariaat van de Akademie.
3.1.8: Wie na 30 september nog les volgde kan het inschrijvingsgeld NIET terugvorderen.

 

3.2 Toelatingsvoorwaarden

3.2.1: In principe start een leerling in het eerste leerjaar van de gekozen optie. Daarbij moet hij wel beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden voor de studierichtingen:
* In de studierichting MUZIEK en WOORDKUNST moeten de leerlingen minimum 8 jaar zijn op 31/12 van het lopende schooljaar (of ingeschreven in het 3de leerjaar van het basisonderwijs).
* In de studierichting DANS moeten de leerlingen minimum 6 jaar zijn op 31/12 van het lopende schooljaar (of ingeschreven in het 1ste leerjaar van het basisonderwijs).
* In de Afdeling Initiatie is de minimum leeftijd (zowel voor muziek als dans) 4 jaar. Vanaf 5 jaar kunnen de kinderen een instrument kiezen. Voor bepaalde instrumenten moet de leerling de leeftijd van 6 jaar bereikt hebben.
* In de lagere graad WOORDKUNST en in de eerste drie leerjaren van de lagere graad DANS kunnen de leerlingen instromen volgens leeftijd of volgens het leerjaar van het Basisonderwijs, mits er voldaan wordt aan het gewenste niveau.
3.2.2 Leerlingen jonger dan 15 jaar zitten in principe in de sectie jongeren. Om pedagogische redenen kan de directeur ook leerlingen jonger dan 15 jaar toelaten tot de sectie volwassenen. Omgekeerd kunnen leerlingen ouder dan 15 jaar niet toegelaten worden tot de sectie jongeren.
3.2.3: Een leerling kan, op voorwaarde dat hij aan de toelatingsvoorwaarden voldoet:
* tezelfdertijd meer studierichtingen volgen
* tezelfdertijd binnen een studierichting meerdere opties volgen met dien verstande dat éénzelfde vak slechts éénmaal moet gevolgd worden.
* een tweede instrument volgen (zie 3.2.7)
3.2.4: Wanneer een leerling in een ander leerjaar of optie wil instromen dan hij op basis van de gewone toelatingsvoorwaarden mag, kan de directeur in samenspraak met de betrokken vakleerkrachten een toelatingsperiode opleggen. Deze toelatingsperiode duurt maximaal tot 31 januari. De leerling volgt de vakken van het leerjaar waarin hij wil terecht komen. Na die toelatingsperiode maken de directeur en de leerkrachten een attest op dat motiveert of de leerling het leerjaar verder kan blijven volgen of hij naar een ander leerjaar wordt verwezen.
3.2.5: De directeur beslist over het toelaten van vrije leerlingen in de Akademie (pedagogische beschouwing). Deze leerlingen vullen eveneens een inschrijvingsformulier in en betalen ook het volledige inschrijvingsgeld. Vrije leerlingen kunnen ingeschreven worden tot 31 januari van het lopende schooljaar.
3.2.6: Een leerling kan tot 31 januari van het lopende schooljaar veranderen van optie: Voor sommige veranderingen (vb. van de optie samenspel naar de optie instrument) kan een bijkomende toelatingsperiode dienen afgelegd te worden. Elke aanvraag voor verandering van optie dient op voorhand aan de directie te worden voorgelegd.
3.2.7: Het volgen van een 2de instrument is een gunst, geen recht. Het kan ook enkel toegestaan worden als er ook daadwerkelijk plaats binnen het uurrooster en lessenpakket beschikbaar is. De toekenning kan enkel gebeuren door goedkeuring van de directie in overleg met de betrokken leerkrachten en onder de volgende voorwaarden:
* enkel mogelijk vanaf de Hogere graad
* indien de inschrijvingen (per instrument) het toelaten m.a.w. leerlingen die het betreffende instrument kiezen als 1ste optie hebben voorrang. De inschrijving is dus voorlopig en wordt pas definitief na 1 oktober van het lopende schooljaar. Individuele afwijkingen van de voorwaarden kunnen toegelaten worden door de directeur. Bovendien dient de leerling zich, voor beide instrumenten, gedurende het gehele schooljaar en op de proeven en de examens te onderscheiden qua niveau. Indien de behaalde niveaus ontoereikend zijn, kan uitsluiting tot herinschrijving voor het tweede instrument doorgevoerd worden in het daaropvolgende schooljaar.


3.3 Vrijstellingen

3.3.1: Iedere leerling volgt alle vakken van een gekozen optie, maar: een leerling kan een vrijstelling bekomen voor die vakken die reeds met vrucht werden gevolgd op een gelijkwaardig of hoger niveau van het voltijds secundair onderwijs, van het deeltijds kunstonderwijs of van het kunstonderwijs met beperkt leerplan. De directeur kan, in samenspraak met de betrokken leerkrachten, vrijstelling verlenen voor een vak om pedagogische redenen. Die vrijstelling wordt gestaafd met een attest. In geval van twijfel wordt het advies van de inspectie gevraagd en kan de leerling een toelatingsperiode worden opgelegd. Vrijstellingen op basis van een buitenlands diploma moeten altijd worden aangevraagd (niet-Nederlandse diploma’s moeten vertaald worden).
3.3.2: Een verkregen vrijstelling geldt voor de hele duur van de opleiding indien ze werd verleend op basis van reeds gevolgde gelijkwaardige of hogere studies. In andere gevallen kan de vrijstelling voor één schooljaar gelden.
3.3.3: Als er geen vrijstellingen worden verleend, wordt de leerling geacht alle vakken van de optie waarvoor hij/zij ingeschreven is, te volgen. Indien de leerling in 1 of meerdere vakken steeds afwezig blijft of onvoldoende aanwezig is, kan hij geschorst worden voor alle andere vakken (zie ook 3.4).


3.4 Afwezigheden

3.4.1: De leerlingen zijn verplicht de lessen regelmatig te volgen, behoudens ziekte of overmacht. Indien de leerling, om welke reden dan ook, niet aanwezig kan zijn in de les, dient hij op voorhand de Akademie op de hoogte te stellen van zijn/haar afwezigheid. Iedere afwezigheid moet met een attest of nota in de agenda van de leerling (Lagere Graad) gewettigd of gerechtvaardigd zijn. Ongewettigde afwezigheden kunnen aanleiding geven tot schorsing (zie ook artikel 3.4.2).
3.4.2: Behalve indien een leerling gewettigd afwezig is, neemt hij vanaf 1 september tot en met 30 juni deel aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar waarin hij is ingeschreven. Wanneer een leerling 3x onwettig afwezig is of de lessen verzuimt te volgen wordt hij/zij niet meer als regelmatige leerling beschouwd en loopt hij/zij het risico geschorst te worden (zie ook artikel 3.3.3).
3.4.3: Ziekte met doktersbewijs, schoolactiviteiten met attest van de school en ernstige familiale omstandigheden kunnen als wettige afwezigheid aanvaard worden. Afwezigheden wegens verjaardagsfeestjes, familiefeesten, vakantietrips, ed. worden als onwettig afwezig beschouwd, ook bij verwittiging.
3.4.4: Indien een leerling tijdens de proeven of examens afwezig is wegens ziekte, verwittigt hij onmiddellijk het secretariaat en moet hij steeds een medisch attest inleveren.
3.4.5: Wanneer een leerling om gelijk welke reden niet aan een proef of examen kan deelnemen, kan hij steeds verplicht worden dit achteraf af te leggen.
3.4.6: De leerlingen moeten de begin- en einduren van de lessen respecteren. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school voor de einduren verlaten. Dit kan enkel op schriftelijke vraag van de ouders en na toestemming van de leerkracht.
3.4.7: Indien de les niet plaatsheeft tengevolge van overmacht, ziekte van de leerkracht of een andere reden worden de volgende maatregelen genomen:
* de afwezigheid wordt kenbaar gemaakt door een bericht op een goed zichtbare publieke plaats en in de inkomhal (hoofdschool) op de flatscreen.
* Indien de dienst het toelaat zullen de ouders of meerderjarige leerlingen persoonlijk verwittigd worden via het SMS-tools-systeem.


3.5 Lesverplaatsingen

3.5.1: Aangezien heel wat van onze leerkrachten ook artistieke prestaties leveren op tal van nationale en internationale podia, kunnen sommige lessen verplaatst worden (afwijkend van het normale lesmoment). Een lesverplaatsing is elke les die niet plaats vindt conform het door de school vastgelegde uurrooster.
3.5.2: Alle leerlingen hebben recht op alle lessen van hun studierichting en optie.
3.5.3: Het “Reglement Lesverplaatsingen” werd goedgekeurd op de Gemeenteraad dd 26/08/2010.
3.5.4: Aangaande de organisatie van een lesverplaatsing dient de aanvrager zich te houden aan de regelgevingen beschreven in het “Reglement Lesverplaatsingen”. Dit “Reglement Lesverplaatsingen” is door iedereen te raadplegen in de insteekmappen aan de wand in de inkomhal (Oud-Gemeentehuis Wolvertem).


3.6 Orde en tucht

3.6.1: Een tuchtmaatregel kan worden genomen indien de leerling door zijn gedrag:
* het ordelijk verloop van opvoeding en onderwijs in gevaar brengt
* de verwezenlijking van het artistiek pedagogisch project van de Akademie in het gedrang brengt
* de veiligheid en de hygiëne niet respecteert
* ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt
* de naam van de instelling of de waardigheid van het personeel aantast
* de instelling materiële schade toebrengt
3.6.2: Volgende sancties kunnen worden toegepast:
* Een vermaning door de directeur, eventueel op voorstel van de leerkracht/toezichthoudende persoon.
* Een tijdelijke uitsluiting door de directeur, eventueel op voorstel van de leerkracht/toezichthoudende persoon.
* Een definitieve uitsluiting door het College van Burgemeester en Schepenen op voorstel van de directeur.
3.6.3: Een sanctie getroffen tegen een minderjarige leerling wordt door de directeur schriftelijk aan zijn/haar ouders meegedeeld met vermelding van de reden. Een sanctie getroffen tegen een meerderjarige leerling wordt schriftelijk door de directeur aan de betrokkene meegedeeld met vermelding van reden. De vermelde sancties worden door de directeur eveneens, ter kennis, meegedeeld aan het College van Burgemeester en Schepenen.
3.6.4: De leerlingen laten het klaslokaal bij het einde van de les in ordelijke staat achter. De leerling is zelf aansprakelijk voor de schade die hij vrijwillig of onvrijwillig toebrengt aan lokalen, meubilair of materieel van de Akademie en materieel of eigendommen van andere leerlingen Dit houdt in dat de schade door de leerling of door de ouders (bij minderjarigen) moet worden vergoed.
3.6.5: Het bezit van wapens is ten strengste verboden binnen de gebouwen van de Akademie.


3.7 Evaluatie en evaluatiefiche

3.7.1: Tijdens het schooljaar wordt 2x een schriftelijke evaluatie van elke leerling gemaakt dmv een evaluatiefiche. De leerling en/of de ouders worden in kennis gesteld van deze evaluatie.
3.7.2: De eerste evaluatieperiode vindt plaats tussen september-februari en sluit af met de Tussentijdse- & Technische Proeven. De leerling krijgt zijn evaluatiemap met evaluatiefiche mee naar huis om in te kijken. De eerstvolgende les brengt hij/zij deze ondertekend (door de ouders bij minderjarigen) terug mee naar de Akademie en overhandigt deze aan de leerkracht van wie hij/zij ze gekregen heeft.
3.7.3: De tweede evaluatieperiode vindt plaats tussen maart-juni en sluit af met de Klas- & Openbare Examens. De leerling krijgt zijn evaluatiemap met evaluatiefiche in de laatste lesweek van juni mee naar huis en mag deze behouden.
3.7.4: Elk schooljaar wordt er één nieuwe evaluatiemap per leerling uitgereikt.


3.8 Proeven & Examens

3.8.1: De examens worden georganiseerd overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen.
3.8.2: Aan het einde van ieder leerjaar worden tussen 15 mei en 15 juni overgangs- en eindproeven zijnde “Klas- & Openbare Examens” georganiseerd. Wegens organisatorische redenen kan van deze data worden afgeweken. Klasexamens worden georganiseerd aan het einde van een leerjaar. De Openbare Examens worden georganiseerd in het laatste leerjaar van de lagere, de middelbare en van de hogere graad.
3.8.3: De half-jaarlijkse proeven (Tussentijdse- & Technische Proeven) vinden plaats in de maanden januari-februari.
3.8.4: De data van de proeven en examens worden vastgelegd door de directie.
3.8.5: De leden van de examencommissie worden op voorstel van de directeur door het College van Burgemeester en Schepenen aangesteld. Niemand mag als lid van de examencommissie zitting hebben voor het Klas- & Openbaar Examen van een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad.
3.8.6: Op het einde van elk leerjaar moeten de leerlingen examens afleggen over alle vakken van dat leerjaar (met uitzondering van de vakken samenzang, koor, artistieke training en in de Afdeling Initiatie). Wie geen examen aflegt (al dan niet in aangepaste vorm - zie punt 3.8.9 en 3.8.11) kan niet slagen.
3.8.7: Wie meer dan 1/3 van de lessen niet heeft bijgewoond zonder gewettigde afwezigheid, kan niet toegelaten worden tot de Klas- & Openbare Examens en is derhalve niet geslaagd.
3.8.8: Voor het overgaan naar een hoger jaar, moet de leerling geslaagd zijn in elk vak. Een leerling is geslaagd als hij voor het bedoelde vak minstens 60% behaalde op de totalen per vak op de eindevaluatie. Voor het vak AMV moet de leerling voor elk onderdeel (theorie, dictee, zang) bovendien minstens 50% en in totaliteit 60% behalen.
3.8.9: Voor de volgende vakken kunnen er alternatieve organisaties plaatsvinden die kunnen doorgaan en beoordeeld kunnen worden als een Examen : samenspel, begeleidingspraktijk, vocaal ensemble en instrumentaal ensemble.
3.8.10: In de loop van september kan er een Uitgesteld- & Inhaalexamen worden georganiseerd (meestal de 3de woensdag van september) voor leerlingen die om een gewettigde reden (met attest) niet in staat waren deel te nemen aan de Klas- & Openbare Examens van het voorbije schooljaar.
3.8.11: In de Sectie Volwassenen kunnen de Tussentijdse- & Technische Proeven, alsook de Klas- & Openbare Examens, in aangepaste vorm worden afgenomen voor alle vakken. Deelname aan deze alternatieve organisatie is echter niet verplicht (men dient hiervoor wel vòòr een op voorhand aangekondigde datum, via de leerkracht, in te schrijven). Wie niet inschrijft, opteert om in het reguliere systeem beoordeeld te worden.
3.8.12: Elke leerling bekomt op het einde van het schooljaar een evaluatiefiche. Bovendien ontvangen leerlingen die hun graad beëindigen een eindattest (Lagere graad) of getuigschrift (Middelbare & Hogere Graad) op basis van de behaalde resultaten. Er worden geen attesten afgeleverd voor vakken afzonderlijk.
3.8.13: Volgende quoteringen kunnen behaald worden :
* de leerling die bij de eindbeoordeling ten minste 60% van de punten heeft behaald, beëindigt zijn leerjaar met Voldoening.
* de leerling die bij de eindbeoordeling ten minste 70% van de punten heeft behaald, beëindigt zijn leerjaar met Onderscheiding.
* de leerling die bij de eindbeoordeling ten minste 80% van de punten heeft behaald, beëindigt zijn leerjaar met Grote Onderscheiding.
* de leerling die bij de eindbeoordeling ten minste 90% van de punten heeft behaald, beëindigt zijn leerjaar met Grootste Onderscheiding.
* de leerling die bij de eindbeoordeling ten minste 95% van de punten heeft behaald, beëindigt zijn leerjaar met Grootste Onderscheiding met lof van de jury.
3.8.14: Na de examens is er een mogelijkheid tot deliberatie voor die leerlingen die niet geslaagd zijn. De directie zal in overleg met alle betrokken leerkrachten bepalen of de leerling in kwestie al dan niet mag overgaan naar het volgende jaar. Op deze beslissing is geen verhaal mogelijk.
3.8.15: Er worden geen herkansingsproeven georganiseerd.


3.9 Auteursrechten en reprografie

3.9.1: De leerlingen en de Akademie respecteren ten alle tijde het geldend auteursrecht.
3.9.2: Het basisprincipe van het auteursrecht bestaat er in dat men voor elk gebruik van een beschermd werk de voorafgaandelijke toestemming van de auteur of de rechthebbenden moet hebben. Het kopiëren mag enkel voor privé-gebruik en voor didactisch gebruik, maar enkel als het gaat over korte fragmenten uit boeken of muziekpartituren. Voor de reproductie van een volledig boek, een volledige muziekpartituur of voor kopieën die niet meer bestemd zijn voor eigen of voor intern gebruik, dient steeds de toestemming van de auteur of uitgever vereist te zijn. Het is officieel toegelaten om kopieën te gebruiken enkel en alleen als het originele werk daadwerkelijk aanwezig is.
3.9.3: Op Openbare Examens en openbare uitvoeringen (concerten, audities, ...) dienen de leerlingen over de originele partituur van het uitgevoerde werk te beschikken. Op risico van eigen verantwoordelijkheid in geval van controles door gewettigde instanties (zie auteurswetgeving 30/06/1994).


3.10 Activiteiten georganiseerd door de Akademie

3.10.1: De leerlingen worden geacht deel te nemen aan de openbare voorstellingen, concerten of andere kunstmanifestaties die door de Akademie worden georganiseerd, indien zij daar door de directie of leerkrachten toe worden uitgenodigd, al dan niet schriftelijk. Participerende leerlingen vallen volledig onder de schoolverzekering.
3.10.2: Buitenschoolse lesactiviteiten die door de Akademie worden georganiseerd voor minderjarige leerlingen, worden schriftelijk aan de ouders meegedeeld.


3.11 Initiatieven van de leerlingen en het onderwijzend personeel

3.11.1: Alle teksten die leerlingen of leden van het onderwijzend personeel in de Akademie wensen te verspreiden, moeten vooraf ter goedkeuring aan de directeur worden voorgelegd. Een geldomhaling in de Akademie door de leerlingen of leden van het onderwijzend personeel kan slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van de directeur.
3.11.2: Leerlingen en leden van het onderwijzend personeel die deelnemen aan kunstmanifestaties buiten de Akademie kunnen/mogen daarbij de naam van de Akademie gebruiken, als en slechts als zij de volledige naam van de Akademie, zijnde Akademie voor Muzische Kunsten Meise, aanwenden in deze schrijfwijze. Anderzijds worden ensembles van binnen de Akademie geacht de volledige naam Akademie voor Muzische Kunsten Meise te gebruiken bij kunstmanifestaties buiten de Akademie.
3.11.3: Activiteiten, door leerkrachten, leerlingen of derden op eigen initiatief en buiten medeweten van de directie georganiseerd voor een bepaalde leerlingengroep, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Akademie.


3.12 Uitlenen van instrumenten en uitlenen van werken

3.12.1: Aan de Akademie kan men een aantal instrumenten ontlenen. Uiteraard is dit aanbod beperkt en kunnen wij niet iedereen helpen. Belangrijke aandachtspunten:
* Om een instrument te kunnen ontlenen, dient men leerling te zijn van de Akademie (dit betekent dat men is ingeschreven op het secretariaat en het inschrijvingsgeld heeft betaald).
* Het huurgeld bedraagt: € 45 per gehuurd instrument en per academiejaar of € 15 per gehuurd instrument en per trimester.
* De huurinstrumenten worden door de Akademie via het secretariaat en in samenspraak met de vakleerkracht uitgeleend aan de leerlingen.
3.12.2: In de Akademie is er een bibliotheek aanwezig en dit in het hoofdgebouw. Er kunnen partituren en boeken ontleend worden door de leerkracht. De leerling zelf heeft geen toegang tot deze interne bibliotheek. Indien hij/zij toch iets zou willen ontlenen, kan dit overwogen worden en dient hij/zij dit doen via de leerkracht van zijn/haar individueel vak.


3.13 Studeren op de Akademie

Leerlingen die dit wensen kunnen tijdens de openingsuren van de school komen studeren op de Akademie (uitsluitend in het hoofdgebouw), uiteraard enkel bij beschikbaarheid van een lokaal. Zij melden zich voordien op het secretariaat alvorens de klaslokalen te betreden.

 
3.14 Agenda van de leerling

De agenda van de leerling wordt elke les ingevuld en regelmatig gecontroleerd door de leerkracht. De leerlingen lagere graad jongeren laten wekelijks hun agenda door de ouders controleren en ondertekenen. De agenda heeft als doelstellingen:
* Formuleren van de taken
* Communicatie met de ouders
* Vooruitgang van de leerling
* Evaluatie van de les
* Melding van eventuele problemen of tekortkomingen
* Geven van allerhande informatie
* Kennisgeving van lesverplaatsingen
* Kennisgeving van de Technische en Tussentijdse Proeven, Openbare en Klasexamens, concerten, activiteiten, oudercontacten, ….
* Communicatie tussen collega-leerkrachten

 
3.15 Schorsingen door de Verificateur

3.15.1: Een leerling die wegens veelvuldige afwezigheden en/of wegens het niet volgen van een verplicht vak geschorst werd door de verificatie, kan vanaf de datum van schorsing geen les meer volgen voor alle vakken van de gevolgde optie. Dit betekent dat deze leerling ook geen examen kan afleggen aan het eind van het schooljaar. Het is niet toegelaten om het daaropvolgende schooljaar in te schrijven in een hoger jaar met een toelatingsperiode. Het jaar overdoen mag wel.
3.15.2: Een leerling die om administratieve redenen wordt geschorst door de verificatie, kan een aanvraag indienen bij de directie om het resterende gedeelte van het schooljaar toegelaten te worden tot de lessen als vrije leerling. Deelname aan examens is niet mogelijk. Mits toelatingsperiode kan eventueel het daaropvolgende schooljaar gestart worden in een hoger jaar.

 


Hoofdstuk 4: Algemeenheden binnen de Akademie 


4.1 Toezicht 

Daar de Akademie geen kinderopvang noch toezicht voorziet, dienen de leerlingen gebracht te worden net voor de les en afgehaald te worden net na de les. Activiteiten die uitsluitend op persoonlijk initiatief van de leerlingen plaatsvinden (vb. het verlaten van het gebouw voor of tussen de lessen om een boodschap te gaan doen), al dan niet met medeweten van een leerkracht, vallen niet onder de Akademie-verantwoordelijkheid noch onder de gewaarborgde schoolactiviteiten. 

 

4.2 Algemeen rookverbod

Binnen alle gebouwen van de Akademie (zowel in het hoofdgebouw als in de bij-afdelingen) geldt er een volledig rookverbod.

 

4.3 Taal

Binnen de gehele Akademie is het Nederlands de voertaal.


4.4 Privacy

4.4.1: Het schoolbestuur leeft de verplichtingen na die voortvloeien uit de privacywetgeving.
4.4.2: De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een wettelijke of reglementaire bepaling.
4.4.3: Afbeeldingen van leerlingen kunnen worden gepubliceerd en aangewend voor publicitaire doeleinden ten voordele van de werking van de Akademie. Door ondertekening van de inschrijvingsfiche verklaart een leerling of ouder/voogd zich akkoord met het gebruik van foto- of beeldmateriaal gemaakt tijdens concerten, lesmomenten, klasorganisaties en/of Akademiemanifestaties door de Akademie of een aangestelde medewerker. De betrokken leerlingen of ouders kunnen schriftelijke en op voorhand hun toestemming hiervoor weigeren.

4.5 Vertrouwenspersoon

De directie stelt een vertrouwenspersoon aan binnen de Akademie. Hij/zij is bevoegd voor het ontvangen en opvolgen van klachten over grensoverschrijdend gedrag. Het kan gaan over geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Mevr. Bie Borms (leerkracht Afdeling Woord) neemt deze taak op zich. Zij is bereikbaar tijdens haar lesuren om een afspraak te maken voor een onderhoud.

 

4.6 Veiligheid

4.6.1: Ook de leerlingen staan in voor de veiligheid binnen onze school:
* Voorzichtigheid op trappen
* Trappen altijd vrij laten
* Geen voorwerpen (boekentassen !!) plaatsen in gangen of aan drukke doorgangen
* Niet lopen in de gangen
* Bij brand de richtlijnen die door directie, leerkrachten of administratief personeel worden opgelegd, volgen en uitvoeren.
* Bij het ontdekken van een brand, zo snel mogelijk het secretariaat of een verantwoordelijke binnen de Akademie verwittigen.
4.6.2: Ook de ouders dienen rekening te houden met de veiligheid binnen en buiten onze school. Graag wil de Akademie de aandacht vestigen op het correct naleven van de verkeerswetgeving inzake parkeren. Bij het oversteken van de straat dient het zebrapad gebruikt te worden. Wij zijn een voorbeeld voor onze kinderen!

 

 

Hoofdstuk 5: pedagogische aanvullingen


5.1: De directie bepaalt de uurroosters. Leerlingen houden zich aan deze uurroosters. Er kan geen beroep gedaan worden op een afwijking op basis van een niet-passend uurrooster. Een afwijking kan slechts toegestaan worden door de directie en mits deze afwijking conform is met de wetgeving. Een aanvraag tot afwijking moet besproken worden met de directie, die alle betrokkenen consulteert alvorens een definitieve beslissing te nemen.

 
5.2: Het volgen van bepaalde vakken in een andere school kan ten uitzonderlijke titel door de directie toegestaan worden. Duidelijke modaliteiten kunnen zijn: het bewuste vak wordt in onze Akademie niet gegeven / internen, hoge school-studenten en universitairen die op de voorziene lesuren geen les kunnen volgen, mits voorlegging van een attest / om tegemoet te komen aan maatschappelijke of sociale problemen.

 
5.3: Het veranderen van leerkracht: de aanvraag dient gericht aan de directie. Het principe is echter dat het veranderen van leerkracht niet wordt toegestaan. In onderling overleg tussen directie, leerling (en voor minderjarigen ook de ouders) en de betrokken leerkrachten zal er een oplossing gezocht worden, waaruit mits uitdrukkelijke toelating een uitzondering kan gemaakt worden.


5.4: Het veranderen van instrument wordt niet aangeraden en derhalve ook meestal niet toegestaan.

 

 

Hoofdstuk 6: Algemene toelichtingen


6.1: Het opstellen van dit schoolreglement wordt ingegeven door 2 beweegredenen: organiseerbaarheid en subsidieerbaarheid. Deze twee elementen zijn de garantie voor een artistieke en pedagogische kwaliteit van ons onderwijs Organiseerbaarheid: Van de Akademie wordt verwacht dat zij de leerlingen op een pedagogisch verantwoorde werkwijze groeperen (ook voor de individuele vakken). Derhalve is aanpassing van de leerlingen aan de door de directie opgestelde uurroosters een vereiste. De directie streeft naar een zo gunstig mogelijk uurrooster voor elke leerling. Subsidieerbaarheid: Normaal gezien worden alle lesuren (uitgezonderd van de cursussen initiatie) volledig door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd. Binnen de optiek dat de gemeente Meise, buiten de cursussen initiatie, bij uitzondering lesuren subsidieert, lijkt het logisch de Akademie niet te overladen met ongesubsidieerde leerlingen. Het toelaten van deze ongesubsidieerde leerlingen leidt er toe dat steeds meer leerlingen per uur les hebben, wat ongetwijfeld een kwaliteitsverlies meebrengt.

 
6.2: In onze schoolcultuur, waar het interdisciplinaire centraal staat, houden we er aan de leerlingen te stimuleren om het hele lessenpakket in onze school te volgen, dit om pedagogische en administratieve redenen. Daarom gaan we er ook van uit dat het volgen van één of meer vakken van het lessenrooster in een andere academie niet zal toegestaan worden. De directie heeft in overleg met zijn coördinatieteam het recht deze weigering op te leggen. Enkel in functie van bepaalde maatschappelijke of sociale problemen (of zie ook punt 5.2) kan de directie, in overleg met zijn coördinatieteam, de toestemming geven om het lessenrooster te spreiden over verschillende academies.


____________________________________________
Aldus goedgekeurd
* op de zitting van het Schepencollege dd 11/06/2012
* op de vergadering van het Algemeen Bijzonder Overlegcomitee dd 21/06/2012
* op de vergadering van de Gemeenteraad dd 28/06/2012

Openingsuren & contact

Akademie voor Muzische Kunsten Meise
adres
Brusselsesteenweg 641860 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 23 90 (secretariaat)
e-mail
secretariaat@akademiemeise.be

Openingsuren

Vandaag: 15 - 19 uur